Fashion Show (Phelps & Gillespie)

Senior Colton Phelps escorts fellow senior Alexys Gillespie during the Fashion Show.

Photo by Breanna Daugherty