Prom 2012 (White & Bosley)

Josie White & Ben Bosley

Photo by Ashley Lindley