Prom 2012 (Thomas, Toliver, Litsey, & White)

Jaclyn Thomas, Ashley Toliver, Shelby Litsey, & Josie White

Photo By: Breanna Daugherty