Prom 2012 (Strange & Brewster)

Garrett Strange and Alexa Brewster

Photo by Ashley Lindley