Prom 2012 (Elliot, Dillard, Balsmeyer, Shupe, Kameda, Basinger, White)

Brianna Elliot, Shanna Dillard, Brett Balsmeyer, Chelsey Shupe, Tanner Kameda, Ivy Basinger, Josie White

Photo by Ashley Lindley