Prom 2012 (Tapscott, Elliot)

Shelby Tapscott, Brianna Elliot

Photo by Ashley Lindley