Prom 2012 (Benham, Thomas, Toliver, Litsey, & White)

Rayna Benham, Jaclyn Thomas, Ashley Toliver, Shelby Litsey, & Josie White

Photo By: Breanna Daugherty